Fundusz Europejski

DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. DOTACJA NA KAPITAŁ OBROTOWY DLA

DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Nr projektu: POIR. 03.04.00-16-0079/20

Oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-07-01 – 2020-09-30
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 357 728,61 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 61/100)
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 357 728,61 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 61/100)
Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy DES Meble Sp. z o.o. Sp. K. na arenie międzynarodowej.”

 Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0020/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 189 670,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 111 905,30 PLN
Celem projektu jest rozwój współpracy gospodarczej i promocji firmy poprzez realizację zadań umożliwiających wejście na nowe rynki zbytu chiński, czeski i francuski.
Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); – promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).
Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.
                                                  

DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. „Opracowanie projektu wzorniczego oraz wdrożenie do produkcji nowych modułowych mebli tapicerowanych.”

Nr projektu: POIR.02.03.05-16-0017/19

II Oś priorytetowa: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie: 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie: 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.09.2019 r. – 30.04.2022 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 273 204,27 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA:  488 912,65 PLN

Celem projektu jest wdrożenie znacząco ulepszonego produktu powstałego na bazie projektu wzorniczego, opracowanego w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego, a także intensyfikacja współpracy z projektantami. Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie linii modułowych mebli tapicerowanych, które zaspokoją zindywidualizowane potrzeby klientów, co osiągnięte zostanie przez opracowanie projektów wzorniczych.
W wyniku realizacji projektu, firma planuje poszerzenie zakresu działalności i rozpoczęcie produkcji znacząco ulepszonego produktu według opracowanego projektu wzorniczego. Rezultatem będą designerskie, całkowicie autorskie projekty o lepszej funkcjonalności i odpowiadające na zindywidualizowane potrzeby klienta. Powstanie linia mebli tapicerowanych, modułowych z funkcją podgrzewanego siedzenia i funkcją relaksu.

DES MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie DES MEBLE SP. Z O.O. SP.K.”

Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0016/19

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2020-04-01 – 2021-12-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 397 540,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 178 893,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności poprzez wsparcie i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy DES Meble Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
Rezultatem realizacji projektu będzie:
– poprawa funkcjonalności wszystkich procesów biznesowych przedsiębiorstwa i wzrost ich efektywności poprzez wdrożenie nowoczesnego zintegrowanego systemu ERP, co przełoży się na niższe koszty działalności (pracochłonność i materiałochłonność, optymalizacja stanów magazynowych, poprawa rotacji zapasów),
– wzrost zastosowania TIK w przedsiębiorstwie poprzez objęcie wszystkich procesów biznesowych projektem,

– aktualność kluczowych danych niezbędnych do świadczenia usług, dostępnych w miejscu ich świadczenia, – wzrost bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji poprzez jej zwiększenie zakresu przetwarzanych danych w jednym systemie ERP,
– wzrost niezawodności systemu poprzez nowe funkcjonalności automatyzujące i wspomagające funkcjonowanie poszczególnych procesów biznesowych.

Zamieszczone w serwisie treści - zdjęcia, wizualizacje, teksty - stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej. Zabrania się ich kopiowania i wykorzystywania w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej.